Chị Lương Hương Ly – Học viên Khai Tâm Căn Bản 1

  • Admin |
  • 05-11-2019 |

Khai Tâm, chìa khoá mở ra cánh cửa đi vào chính bạn, để từ đó trở đi:

– Bạn sáng, bạn tỏ, bạn vận hành, …
– Để thấy bạn và thế giới là một; bạn và tôi là một.
– Là lí do để bạn sống mạnh mẽ và biết ơn mỗi ngày
Và như thế, bằng cách như thế,Tình yêu và Trí Tuệ cứ tự nhiên mà nảy nở, bạn sống trong nó, không phải là bạn nói về nó!