Thiền Linh Giác Vạn Hạnh

1. Giới thiệu:

Là khóa học cực kỳ cao cấp, cực kỳ chuyên sâu, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ những người đã gieo trồng tương đối nhiều căn lành, đã đoạn diệt được nhiều những nghiệp chướng thô lậu, rất ít bị ái nhiễm bởi những dục lạc tạm bợ vô thường nơi thế gian.
2. Nội dung:
– Buổi 1: An trụ trong Bồ Đề Tâm.
– Buổi 2: Chánh Quán.
– Buổi 3: Quán Từ & An trụ trong Tâm Từ.
– Buổi 4: Quán Bi & An trụ trong Tâm Bi.
– Buổi 5: Quán Hỷ & An trụ trong Tâm Hỷ.
– Buổi 6: Quán Xả & An trụ trong Tâm Xả.
– Buổi 7: Quán Phúc & An trụ trong Tâm Phúc.
– Buổi 8: Quán Vô Lượng & An trụ trong Tâm Vô Lượng.
– Buổi 9: Quán Vô Ngại & An trụ trong Tâm Vô Ngại.
– Buổi 10: Quán Tuệ & An trụ trong Tâm Viên Tuệ.
3. Đối tượng:

Những Học viên đã tham gia Khai Tâm Bồ Đề, Thiền Linh Giác Căn Bản, Phúc đức tương đối dày & Tuệ lực tương đối mạnh.
4. Quy cách Tổ chức:
– Thời lượng: 2 – 2,5h/ buổi x 10 buổi/ khóa. Học 1 buổi/ tuần trong 10 tuần liên tục.
– Số lượng: 8 – 10 Học viên/ khóa.
– Học phí: liên hệ để biết thêm chi tiết.